مراقبت های بعد از کشیدن دندان
13
نوامبر

مراقبت هایی بعد از کشیدن دندان

مراقبت هایی بعد از کشیدن دندان دندانپزشکی در تبریز کلینیک دکتر محمد متقی خسروشاهی : • تکه گاز گذاشته شده بر محل دندان کشیده شده را به مدت حداقل...

ادامه مطلب